آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 273
اعضا: 60
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 3/8
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 2/85
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/63
تعداد ارسال‌های هر عضو: 6/08
تعداد موضوعات هر عضو: 4/55
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/34
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: ArvinBird
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 61/67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Exarkado (با 1 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: Nature Photonics (با 141 ارسال , 99 موضوع)
برترین معرف‌ها: Hamed (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
سلول خورشیدی رنگ دانه ای (11 پاسخ)
need your actual assist (9 پاسخ)
assist (8 پاسخ)
ابهام در توجیه شبیه‌سازی (8 پاسخ)
مدت زمان از داوری تا پذیرش (7 پاسخ)
really want a person's help (7 پاسخ)
I really have no idea, would you help me?:( (5 پاسخ)
لیزر بلور فوتونی (4 پاسخ)
طراحی‌ نانو ترانزیستور گرافنی (4 پاسخ)
need your actual assist (4 پاسخ)
I can not come up with the best method for solving my issue :/ (3 پاسخ)
ویندوز مورد نیاز (3 پاسخ)
Does anybody know the way to solve this?:c (3 پاسخ)
آشنایی با این مجله (3 پاسخ)
بیان تجربیات همچنین مدت زمان از داوری تا پذیرش (2 پاسخ)
سلول خورشیدی رنگ دانه ای (1,002 بازدید)
ابهام در توجیه شبیه‌سازی (951 بازدید)
لیزر بلور فوتونی (730 بازدید)
مدت زمان از داوری تا پذیرش (404 بازدید)
really want a person's help (383 بازدید)
need your actual assist (373 بازدید)
assist (370 بازدید)
I really have no idea, would you help me?:( (272 بازدید)
طراحی‌ نانو ترانزیستور گرافنی (265 بازدید)
need your actual assist (248 بازدید)
I can not come up with the best method for solving my issue :/ (234 بازدید)
I've tried all kinds of things can anyone help me?( (218 بازدید)
ویندوز مورد نیاز (209 بازدید)
آشنایی با این مجله (173 بازدید)
شبیه سازی حلقه ی تشدیدگر (171 بازدید)