امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در این فیلم آموزشی شما با روش دانلود مقالات ISI بصورت رایگان از مجله های (ژورنال های) معتبر انتشارات IEEE ، Springer ، Sciencedirect ، acm، nature , OSA و نظایر آن از ابتدا تا انتها باتمام جزئیات، آشنا خواهید شد. 


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

هدف از این ویدئو نخست معرفی انتشارات springer  و کتاب ها و مجله های مربوط به آن است و سپس  آشنایی کاربران با مجله های ISI و Scopus و تشخیص دقیق آنها همچنین انتخاب مناسب ترین مجله برای ارسال مقاله و معیارهای مهم انتخاب مجله ( ژورنال ) است در پایان نیز  آموزش مراحل ارسال مقاله نیز از ابتدا تا انتها باتمام جزئیات ارائه خواهند شد.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در این ویدئو به اختصار به معرفی مجله های انتشارات elsevier و وب سایت آن پرداخته می شود و به شما خواهیم آموخت چه معیارهایی را در انتخاب مجله ( ژورنال ) در نظر داشته باشید. همچنین مراحل ارسال مقاله نیز از ابتدا تا انتها با جزئیات آموزش داده می شود.