• استفاده از نانوتکنولوژی حل بسیاری از مشکلات و مسائل را نوید داده و بسیاری از امورات را نیز تسهیل کرده است. از آخرین کاربردهای این فناوری می‌توان ساخت سنسورهایی اشاره کرد که با استفاده از آن می‌توان انواع بمب‌های انفجاری و غذاهای فاسد را بدون نیاز به آزمایش تشخیص داد.