• نانو کاغذها مانند کاغذهای عادی از سلولز ساخته می شوند اما به دلیل ابعاد نانومتری فیبرهای سلولزی که در ساخت آنها به کار میرود از زبری سطح کمتر و شفافیت بیشتری نسبت به کاغذهای عادی برخوردارند. در این پژوهش نانوکاغذ سلولزی باکتریایی به عنوان یک بستر زیستی شفاف و انعطاف پذیر با خواص منحصر به فرد نوری و مکانیکی جهت تثبیت و جاگذاری انواع مختلفی از نانوذرات فوتولومینسانسی و پلاسمونیکی جهت ساخت نانوسنسورهای شفاف نوری بر پایه نانوکاغذ به کار رفته است.