نیروگاه های دریافت کننده مرکزی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این نیروگاهها یکی از انواع نیروگاههای خورشیدی هستند که در ان سیستم شامل مجموعه ای از آینه هایی است (هلیوستات) که هر یک بطور جداگانه انرژی خورشید را متمرکز و به برج دریافت کننده مرکزی منتقل می کنند. انرژی توسط یک مبدل حرارتی که در روی یک برج نصب شده است و گیرنده نامیده می شود جذب می‌شود. در آن جا آب به بخار سوپر هیت تبدیل شده و این بخار توربین ژنراتور را که در پائین برج نصب شده به حرکت در آورده و تولید برق می نماید.

 اجزاء اصلی نیروگاههای دریافت کننده مرکزی

هلیوستات: سیستم گردآورنده پرتوهای خورشیدی شامل مزرعه ای از هلیوستات ها از نوع شیشه ای یا غشایی

دریافت‌کننده مرکزی: که گرمای پرتوهای خورشیدی را جذب و قابل استفاده می نماید.

سیستم انتقال انرژی گرمائی: که گرمای وارده به گیرنده را جذب نموده و به گردش وا می‌دارد. در طرحهای اولیه از آب و بخار بعنوان سیال جذب کننده وانتقال دهنده انرژی گرمائی استفاده می گردید  و در طرحهای توسعه یافته تر از سیالاتی چون نمکهای سدیم و پتاسیم مذاب استفاده می‌گردد.

سیستم تبدیل قدرت

سیستم ذخیره انرژی

  بزرگترین نیرو گاه خورشیدی دریافت کننده مرکزی دنیا در نزدیکی شهرSeville اسپانیا، دارای 1255 آینه ردیاب و یک برج بلند به ارتفاع ساختمان 54 طبقه است و20 مگاوات برق تولید می کند که می تواند برای برق رسانی به10000 خانه استفاده شود

اول می سال 2009 ، بزرگترین نیروگاه خورشیدی  دریافت کننده مرکزی دنیا در نزدیکی Seville اسپانیا شروع به فعالیت کرد. این نیروگاه دارای بیش از 1200 آینه در اطراف یک برج عظیم و مرتفع به ارتفاع یک ساختمان 54طبقه می باشد که بوسیله شرکت مهندسی اسپانیایی Abengoa ساخته شده است . نیروگاه Ps20 ، 20 مگاوات برق تولید می کند که می تواند 10000 خانه را کاملا" برقرسانی نماید. تکنولوژی تمرکز حرارت خورشیدی در مناطق بیابانی در اسپانیا و جنوب غربی آمریکا برای دهها سال استفاده شده است تا اتکاء به سوختهای فسیلی را کاهش دهد .