• مرکز LZH آلمان (laser zentren Hannover) در حال کار روي پروژه اي  براي ترکيب تکنولوژي ليزر فمتوثانيه با توموگرافي همدوس اپتيکي (OCT) و اپتيک انطباقي براي توسعه جراحي ليزري چشم است. در اين روش جديد عمل آب مرواريد، پيرچشمي و شبکيه با استفاده از پروژه پالسهاي ليزر فوق کوتاه، LZH و چهار شريک پروژه از ليزر فمتوثانيه براي برش دقيق عدسي، بوجود آوردن سطوح شيب دار و بنابراين ايجاد عدسي با انعطاف بيشتر، استفاده مي کنند.