جراحی چشم با لیزر فوق سریع

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز LZH آلمان (laser zentren Hannover) در حال کار روي پروژه اي  براي ترکيب تکنولوژي ليزر فمتوثانيه با توموگرافي همدوس اپتيکي (OCT) و اپتيک انطباقي براي توسعه جراحي ليزري چشم است. در اين روش جديد عمل آب مرواريد، پيرچشمي و شبکيه با استفاده از پروژه پالسهاي ليزر فوق کوتاه، LZH و چهار شريک پروژه از ليزر فمتوثانيه براي برش دقيق عدسي، بوجود آوردن سطوح شيب دار و بنابراين ايجاد عدسي با انعطاف بيشتر، استفاده مي کنند.

 براي تصويرسازي موثر بافت چشم، گروه تصويرسازي جراحي ليزر LZH، به يک واحد تصويرسازي براي سازنده ليزر چشم پزشکي ROWIAK (hannover) رسيده اند که همزمان با رسيدن نور ليزر در حين عمل، برش چشم را نيز تصويربرداري مي کند. در اين پروژه، برش هاي چشم بدون هيچگونه آسيبي نه به پشت و نه به جلوي کپسول عدسي انجام شده است. در مطالعات کلينيکي جاری، اين شرکت در حال بررسی بيشتر اين فرآيند است.

 

تصويرسازي سه بعدي OCT مربوط به برش غشا توسط يک ليزر فمتوثانيه(ليزر به صورت نمادين با رنگ قرمز متمرکز شده است). قسمتي که به رنگ قهوه اي است شبکيه آماده سازي شده چشم خوک است و غشاي آبي رنگ روي آن تنها 300 ميکرومتر ضخامت دارد.

محققان براي حذف چسبندگي شبکيه، اپتيک انطباقي را همراه با سيستم ليزر فمتوثانيه مجتمع کردند تا توانايي بريدن در کنار شبکيه را داشته باشد. در يک تحقيق روي چشم هاي خوک، اين سيستم توانست غشاي مدنظر را تنها در فاصله ي صد ميکرومتري از شبکيه برش دهد و بافت شبکيه متصل به آن هيچ آسيب قابل توجهي نبيند.