کانونی کردن سه بعدي طيف

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محققان در دانشگاه تحقيقاتي سوئين برن (هاثرن، استراليا) و دانشگاه موناش(کلايتون، استراليا)، يک لنز اپتيکي فوق نازک تخت از جنس اکسيد گرافن را توسعه داده اند که با تنظيم مناسب ضريب شکست و ضريب جذب، اجازه رسيدن به کيفيت حد پراش را مي دهد. با استفاده از ليزر مي توان به طور شيميايي اکسيد گرافن را کاهش داد که منجر به تغيير ضريب شکست و جذب گردد.

 

اين لنز تنها 200nm ضخامت دارد و يک نقطه تمرکز سه بعدي با دقت کمتر از طول موج در ميدان دور (با سايز ووکسل y^3/5 ) و در طيف وسيعي از 400 تا 1500 نانومتر دارد. اين لنز فوق نازک       مي تواند در سيستم هاي يکپارچه نانوفوتونيکي و همچنين در تصويرسازي هاي غيرمخرب سه بعدي بيوپزشکي، فوتونيک هوافضا و انبرک ليزري مورد استفاده قرار گيرد [1].

 بائوهائو ژيا، سرپرست تحقيقاتي نانوفوتونيک در مرکز ميکروفوتونيک سوئين برن(CMP) مي گويد: اين لنز، توانايي متمرکز کردن سه بعدي با دقت کمتر از طول موج دارد که 30 برابر موثرتر ( از لنزهاي تخت نانوفوتونيک موجود ) است و مي تواند نور با طيف وسيع از مرئي تا مادون قرمز نزديک را شديداً متمرکز کند و همچنين داراي روش ساخت ارزان قيمت و ساده است."

اين لنزهاي منعطف اکسيد گرافن، از لحاظ مکانيکي محکم هستند و تحت تنش زياد، خصوصيات متمرکز کردن خوبي از خود نشان مي دهند. اين تحقيق با حمايت مالي انجمن تحقيقات استراليا انجام گرفته است.

[1]. XiaoruiZhenget al., Nature Communications (2015); doi: 10.1038/ncomms9433