آشنایی با انتشارات springer و روش جستجو و ارسال مقاله

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

هدف از این ویدئو نخست معرفی انتشارات springer  و کتاب ها و مجله های مربوط به آن است و سپس  آشنایی کاربران با مجله های ISI و Scopus و تشخیص دقیق آنها همچنین انتخاب مناسب ترین مجله برای ارسال مقاله و معیارهای مهم انتخاب مجله ( ژورنال ) است در پایان نیز  آموزش مراحل ارسال مقاله نیز از ابتدا تا انتها باتمام جزئیات ارائه خواهند شد.